Naujiena Svarbi informacija

Informacija dėl Lemon Gym paslaugų sutarties

27 Balandis 2023 4 min read

Atėjus pavasariui – atsinaujinimo metui, LEMON GYM sporto klubas taip pat persižiūrėjo ir atsinaujino savo veiklos dokumentus. Jokių esminių pakeitimų, kurie galėtų įtakoti jūsų kasdienį sporto klubo lankymą, nepadarėme ir lankymosi LEMON GYM sporto klube tvarka išlieka ta pati. Tačiau tikimės, kad aiškiau ir tiksliau aptartos sutarčių nuostatos padės jums ir mums dar lengviau išspręsti kylančius klausimus. Nuo šiol, sudarydami naujas sutartis, taip pat taikysime atnaujintą sutarties tekstą, o ir anksčiau sudarytų sutarčių atžvilgiu kai kurias nuostatas taikysime jums palankesniu būdu. Kaip ir iki šiol, kai sutartyje susitariame dėl 1 arba 12 mėn. narystės, prieš pasibaigiant šiam terminui mes jus apie tai informuosime ir jeigu jūs nepranešite mums, kad nebenorite tęsti sutarties, sutartis taps neterminuota bei bus taikomos „Flex“ narystės sąlygos. Nuo šiol mes taikome palankesnius jums pranešimo terminus:

·             Kai esame susitarę dėl 12 mėn. narystės, mes jus informuosime likus 30 d. iki narystės pabaigos, o jūs per 14 d. nuo mūsų pranešimo gavimo dienos turėsite apsispręsti ir, jeigu nepageidausite pratęsti sutarties, apie tai mus informuoti el. paštu hello@lemongym.lt. Jeigu norėsite pratęsti sutartį pagal „Flex“ narystės sąlygas, galėsite nedaryti nieko, tiesiog tęsti lankymąsi sporto klube.

·             Kai esame susitarę dėl 1 mėn. narystės, mes jus informuosime likus 5 d. iki narystės pabaigos, o jūs per 3 d. nuo mūsų pranešimo gavimo dienos turėsite apsispręsti ir, jeigu nepageidausite pratęsti sutarties, apie tai mus informuoti el. paštu hello@lemongym.lt. Jeigu norėsite pratęsti sutartį pagal „Flex“ narystės sąlygas, galėsite nedaryti nieko, tiesiog tęsti lankymąsi sporto klube.

Taip pat sutartį galite bet kada nutraukti, pranešdami mums el. paštu hello@lemongym.lt prieš 14 d., jeigu esame sutarę dėl 12 mėn. narystės, arba prieš 3 d., jeigu esame sutarę dėl 1 mėn. narystės. Tokiais atvejais nutraukdami sutartį turėsite grąžinti mūsų jums suteiktos nuolaidos sumą ir atlyginti kitus tiesioginius nuostolius. Jeigu sutartis yra tapusi neterminuota dėl to, kad pasibaigė minimalus 1 ar 12 mėn. laikotarpis, sutartį galite nutraukti pranešę prieš 30 d.

Jeigu jūsų sutartyje numatytos kitokios nei aptartos nuostatos, mes įsipareigojame jų netaikyti, o vadovautis čia aptartomis taisyklėmis. Nuo šiol netaikysime šių sutartyse esančių šių nuostatų:

·             Specialiųjų sąlygų skiltyje „Sutarties galiojimo termino pratęsimas“ įtvirtintos sąlygos: „Klientui neinformavus raštu ar elektroniniu būdu apie narystės nutraukimą iki minimalaus naudojimosi paslaugomis termino pabaigos, sutartis prasitęsia automatiškai ir galioja neribotą laiką. Daugiau žiūrėti 6 skyrių Bendrosiose sutarties sąlygose (įskaitant Paslaugų teikėjo teisę keisti Paslaugų teikimo ir (ar) Sutarties vykdymo sąlygas“ ir Paslaugų teikimo sutarties bendrųjų sąlygų 6.3 punkte įtvirtinta sąlyga „Pasibaigus Minimaliam naudojimosi Paslaugomis laikotarpiui, Sutarties galiojimas automatiškai prasitęsia ir Sutartis tampa neterminuota, jei ne viena Šalis raštu, likus ne mažiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio pabaigos, nepraneš kitai Šaliai apie atsisakymą pratęsti Sutarties galiojimą, t. y., Klientas, nepageidaujantis, kad Sutartis taptų neterminuota, privalo raštu apie tai pranešti Paslaugų teikėjui ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Minimalaus naudojimosi Paslaugomis laikotarpio pabaigos“. Vietoje tokios ar panašios nuostatos, vadovaukitės šiame pranešime nurodytais terminais ir tvarka.

·             Specialiųjų sąlygų skiltyje „Minimalus naudojimosi paslaugomis terminas mėnesiais“ įtvirtintos sąlygos „Minimalus įsipareigojimas 1 mėn.“. Jeigu jūsų sutarties specialiojoje dalyje yra tokia sąlyga, reikia suprasti, kad jums taikomas minimalus naudojimosi paslaugomis laikotarpis yra 1 mėn., o pasibaigus šiam terminui ir jums per 3 d. nuo mūsų pranešimo gavimo dienos neišreiškus nesutikimo, sutartis taps neterminuota ir bus taikomos „Flex“ narystės kainos.

·             Bendrųjų sąlygų 6.5.1 punkte įtvirtintos sąlygos: „Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Paslaugų teikėju. Klientas turi įspėti raštu Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Kliento rašte nurodytos Sutarties nutraukimo dienos“. Vietoje tokios ar panašios nuostatos, vadovaukitės šiame pranešime nurodytais sutarties nutraukimo terminais ir tvarka.

Jeigu turėsite klausimų, praneškite mums elektroniniu paštu hello@lemongym.lt.