Atsisiųsti PDF

1. Sąvokos

1.1. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:

Klientastai asmuo, Sveikatingumo klubo nustatyta tvarka įsigijęs:
  • Nustatyto laikotarpio Narystę;
  • Vienkartinį apsilankymą
  • Papildomas mokamas Paslaugas.
Narystėtai asmens įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos Narystės tipo.
NepilnametisSporto klubo Klientas nuo 14 metų amžiaus imtinai, sporto klube galintis sportuoti vienas su rašytiniu tėvų ar globėjų sutikimu.
Paslaugostai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro arba gali sudaryti:
  • grupiniai užsiėmimai;
  • treniruoklių salė;
  • papildomos paslaugos (pvz. asmeninis treneris), už kurias Klientas sumoka papildomą mokestį.
Papildomi Paslaugų ar administravimo mokesčiai nurodomi 2 Priede.
Piršto atspaudo modelistai Kliento, kuris naudojasi Sporto Klubuose įrengtais neatkuriamo piršto atspaudo modelio skaitytuvais, neatkuriamas piršto atspaudo modelis. Neatkuriamas piršto atspaudo modelis pateikiamas atvykus į Sporto klubą ir nuskaitomas Klientui pridėjus pirštą prie neatkuriamo piršto atspaudo modelio skaitytuvo. Pridėjus pirštą prie neatkuriamo piršto atspaudo skaitytuvo, Klientas identifikuojamas ir įgyja teisę naudotis atitinkamomis Sveikatingumo klubo Paslaugomis.
Priedasšių Taisyklių Priedas, kuris yra neatsiejama Taisyklių dalis.
Rezervacijaišankstinis vietos rezervavimas dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose.
Sporto Klubastai sporto klubas, pažymėtas prekės ženklu „Lemon Gym“, kuriam taikomos Taisyklės.
Sutartisreiškia Sutartį, sudarytą tarp Kliento ir Sporto Klubo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais.
Taisyklėsnaudojimosi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Taisyklės, kurios nustato Sporto klubo Paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams, Sporto klubo ir jo Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus. Taisyklės yra sutartis tarp Kliento ir Sporto klubo.
Vienkartinis apsilankymastai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Sporto klube bei pasinaudoti Sporto klubo Paslaugomis, priklausomai nuo Sporto klubo numatytų sąlygų, kurias galite rasti: www.lemongym.lt.
Skambučių centro specialistastai asmuo, dirbantis nuotoliniu būdu kaip sporto klubo darbuotojas, į kurį galima kreiptis visais su Lemon Gym paslaugomis susijusiais klausimais. Skambučių centro kontaktai yra viešai skelbiami internetiniame puslapyje www.lemongym.lt bei yra patalpinti aiškiai matomose vietose Lemon gym sporto klubuose.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Naudojimosi Sporto klubo paslaugomis Taisyklės yra privalomos visiems Klientams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo paslaugomis. Pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis leidžiama tik Klientui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu.

2.2. Taisyklės yra pateikiamos Sporto klubo interneto svetainėjebei Sporto klube esančiame savitarnos terminale.

2.3. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi Klientus ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Taisyklių atnaujinimo, šiais būdais: Sporto klubo interneto svetainėje patalpinus nuorodą į naujas Taisykles, iškabinus atitinkamus skelbimus Sporto klubo registratūroje arba skelbimų lentoje ir/ arba išsiuntus pranešimą į Kliento savitarną, el. paštą ar sms žinute. Laikoma, kad Sporto klubo klientas sutinka su Taisyklių pakeitimais, jeigu Sporto klubo Klientas iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo dienos Sporto klubui nepraneša, kad nesutinka su Taisyklių pakeitimais. Jeigu Klientas nesutinka su esminiais Taisyklių pakeitimais, Klientas privalo iki Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo datos informuoti apie nesutikimą Sporto klubą raštu elektroniniu paštu hello@lemongym.lt.  Sporto klubo Klientas, nesutinkantis su esminiais Taisyklių pakeitimais, turi teisę nutraukti Sutartį joje nustatyta tvarka.

2.4. Teisė naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis

2.4.1.   Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję Narystę arba Vienkartinį apsilankymą bei susipažinę su Taisyklėmis ir pasirašę. Už Nepilnamečius Klientus pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų imtinai – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats Nepilnametis.

2.5. Nepilnamečių teisės naudotis Sveikatingumo klubo Paslaugomis

2.5.1.  14 – 17 metų Klientai treniruoklių salėje gali sportuoti ir būti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą (prašymas turi būti užpildytas Sporto klube arba nuotoliniu būdu siunčiant informaciją į elektroninį paštą hello@lemongym.lt kartu su tėvais ar globėjais) (3 priedas). Pasirašant sutartį, mokėtojas gali būti tik pilnametis asmuo. Tokiu atveju tėvai / globėjai prisiima visą riziką, susijusią su 14-17 metų amžiaus Kliento sveikata ar bet kokia žala jų sveikatai ir gyvybei, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

2.6. Narystės ir papildomų Paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka

2.6.1. Narysčių bei papildomų Paslaugų kainas ar kitus Sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto puslapyje, nustato Sporto klubas. Narystės mokestis yra mokamas už Narystės laikotarpį (pavyzdžiui, mėnesį, pusmetį, metus ir kt.), o ne apsilankymų Sporto klube skaičių Narystės metu, t. y., jeigu Klientas Narystės metu nesilanko Sporto klube (išskyrus Taisyklių 2.7.2. ir 4.1.3. punktuose nurodytus atvejus), Kliento Narystės mokestis nėra mažinamas, išskyrus atvejus, kai Klientas negalėjo lankytis Sporto klube dėl Sporto klubo kaltės.

2.6.2. Klientai už Paslaugas ir prekes Sporto klube gali atsiskaityti:

                           (a) banko kortele, elektronine sąskaita;

                           (b) Sveikatingumo klubo dovanų čekiais, Paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję savitarnoje. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.

2.6.3.  Sporto klubo darbuotojas turi teisę paprašyti Kliento parodyti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį asmens tapatybę, norint Klientui įsigyti Narystę ar Vienkartinį apsilankymą. Atsisakius parodyti dokumentą, narystę ar vienkartinis apsilankymas gali būti neparduotas.

2.6.4. Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims suteikiama nuolaida Narystei įsigyti, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.

2.6.5. Narystės taip pat išduodamos Klientams atskiros rašytinės sutarties pagrindu. Atskira rašytinė sutartis dėl Sporto klubo Paslaugų teikimo sudaroma su juridiniu asmeniu (dėl Sporto klubo paslaugų teikimo tokio juridinio asmens darbuotojams, atstovams ir pan.).

2.7. Narystės naudojimo tvarka

2.7.1. Klientas privalo pradėti naudotis Sporto klubo Paslaugomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už Narystę, jeigu atitinkama Sutartis nenustato kitokio Narystės aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje Sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sporto klubo Paslaugomis, Narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis Narystės tipą.

2.7.2.   Teikiamos paslaugos, įeinančios į įsigytą Narystę, yra skirstomos pagal atitinkamą jos tipą. Narystės tipai ir jų aprašymas:

(a)                PREMIUM – į narystės kainą įeina: neribotas lankymasis visuose Lemon Gym sporto klubuose; grupinės treniruotės; nemokamas narystės stabdymas 4 savaitėms;

(b)               COMFORT – į narystės kainą įeina: neribotas lankymasis visuose Lemon Gym sporto Klubuose (išskyrus Premium klubą Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune) ir jei turite narystę Antakalnio g. 37, Vydūno g. 2 VIlniuje ar Baltų pr. 16, Kaune, nurodytuose Klubuose galimas tik šių klubų lankymas;

(c)                PREMIUM FLEX – į narystės kainą įeina: neribotas lankymasis visuose Lemon Gym sporto klubuose; grupinės treniruotės;

(d)               FLEX – į narystės kainą įeina: neribotas lankymasis viename pasirinktame Lemon gym sporto klube.

2.7.3. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t. y. Klientui gali būti suteikiamos atostogos, jei taip numatyta Narystės sutartyje, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoja Sporto klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Dėl suteiktų atostogų mažėja einamo mėnesio Paslaugų mokestis, jei už einamą mėnesį yra pilnai atsiskaityta permoka perkeliama į ateinantį mėnesį. Narystę stabdyti galima minimaliai 7 kalendorines dienas.

2.7.4. Narystė yra vardinė. Perleisti ją kitam asmeniui be išankstinio Sporto klubo leidimo draudžiama, pažeidus šį punktą Narystė užblokuojama be išankstinio perspėjimo.

2.7.5.  Klientas, norintis perleisti Narystę kitam asmeniui, privalo Sporto klubui pateikti rašytinį prašymą, nurodydamas konkretaus asmens, kuriam Narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę, bei sumokėti vienkartinį Narystės perleidimo mokestį, kuris yra skelbiamas Sporto klubo interneto puslapyje bei priede Nr. 2.  Prašymas siunčiamas elektroniniu paštu hello@lemongym.lt

2.7.6.    Klientas, norintis pakeisti įsigytos Narystės tipą ar pasirinktą Sporto klubą, turi pateikti rašytinį prašymą (laisva forma) dėl Narystės pakeitimo ir kreiptis elektroniniu paštu hello@lemongym.lt. Jeigu pigesnė Narystė keičiama į brangesnę, Klientas turi sumokėti Narystės kainos skirtumą pagal Narystės keitimo dieną Sporto klube galiojančias kainas. Klientas negali keisti brangesnės narystės į pigesnę.

2.8. Patekimas į Sporto klubą

2.8.1. Klientai, įsigiję Narystę, patekti į Sporto klubą ir naudotis Sporto klubo Paslaugomis gali naudodami vieną iš identifikavimo būdų:

   (a)                Piršto atspaudo modelį, prieš tai savitarnoje pateikę Piršto atspaudo modelio vaizdą Piršto atspaudo modelio sudarymui. Piršto atspaudo modelis priskiriamas sistemoje prie Kliento kortelės; arba

(b)                Išduotą RFID kortelę, kurią Klientas privalo turėti kiekvieno apsilankymo metu. Šiuo atveju klientas įsipareigoja pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauką ir parodyti jį sporto klubo darbuotojui, jei sporto klubo darbuotojui kyla įtarimų dėl asmens tapatybės;

2.8.2.  Jei Klientas nesutinka būti identifikuojamas nė vienu iš aukščiau nurodytų būdų, arba Kliento nepavyksta identifikuoti nė vienu iš aukščiau nurodomų būdų, Klientas kiekvieno apsilankymo Sveikatingumo klube metu privalo su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir parodyti jį registratūros darbuotojams prieš patenkant į Sveikatingumo klubo patalpas, į kurias patekimas yra kontroliuojamas.

2.8.3. Klientas, kuris nesutinka būti identifikuojamas Piršto atspaudu ar fotonuotrauka arba, kai Kliento Piršto atspaudo neįmanoma nuskaityti, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, į Sporto klubą neįleidžiamas.

2.9. Klientų daiktų saugumas ir saugojimas

2.9.1. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klientai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Klientai privalo užrakinti.

2.9.2. Sporto klubas neatsako už Klientų paliktus daiktus persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės.

2.9.3.Sveikatingumo klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir / arba sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sveikatingumo klubo kaltės.

2.9.4. Sporto klube Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 (septynias) dienas nuo jų radimo, o vėliau yra sunaikinami. Rasti dokumentai perduodami policijai. Klientai apie paliktus daiktus papildomai nėra informuojami.

2.9.5.   Klientas privalo išeidamas iš Sporto klubo palikti atrakintą spintelę. Palikus spintelę užrakintą po Sporto klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, už patirtus nuostolius Sporto klubas neatsako.

3. Bendrosios klientų saugaus elgesio Sporto klube taisyklės

3.1. Sveikatingumo klube ir jo teritorijoje Klientas privalo:

3.1.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.

3.1.2.  Prieš naudojantis Sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.

3.1.3. Naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi.

3.1.4.    Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sporto klubo paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Klientams arba gali grėsti kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Sporto klubo atsakingam darbuotojui arba elektroniniu paštu hello@lemongym.lt. Kilus pavojui taip turi spausti pavojau mygtuką, esantį sporto klube.

3.1.5.  Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus arba elektroniniu paštu hello@lemongym.lt apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis.

3.1.6. Treniruoklių salėje yra privaloma sportinė apranga bei uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą.

3.1.7. Atlikus pratimus ar baigus grupinę treniruotę, treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klientams, treniruoklių priedai, kita įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.

3.2. Sporto klube ir jo teritorijoje Klientams draudžiama:

3.2.1. Fotografuoti ir filmuoti Sporto klube, neturint raštiško Sporto klubo vadovybės leidimo.

3.2.2. Teikti Sporto klubo Klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, negavus Sporto klubo sutikimo/ neįsigijus tam skirtos Narystės (Narystė skirta tik asmeniniams treneriams).

3.2.3. Įsinešti ar vartoti alkoholį, kitas psichotropines medžiagas; įsinešti ar vartoti bet kokius gėrimus stiklinėje taroje.

3.2.4. Atlikti pratimus ant treniruoklių ar kilimėlių nepasitiesus rankšluosčio.

3.3. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Sporto klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius Sporto klubo treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui, gydytojų rekomendacijas. Sporto klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Kliento treniruotė treniruoklių salėje nebus prižiūrima.

3.4. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Klientai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, Klientai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.

3.5. Vietos Rezervacija grupiniuose užsiėmimuose

3.5.1. Klientas, norintis dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, privalo iš anksto rezervuoti vietą Sporto klubo interneto svetainėje ar mobiliojoje programėlėje. Sporto klubo grupiniuose užsiėmimuose vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos Sporto klubas negarantuoja, kad užsiėmime bus laisvų vietų bei jame bus galima dalyvauti.

3.5.2. Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 5 (penki) Klientai.

3.5.3. Jei Klientas negali atvykti į iš anksto rezervuotą grupinį užsiėmimą, jis privalo savarankiškai Rezervaciją atšaukti. Atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 120 (šimtui dvidešimt) min. iki užsiėmimo pradžios.

3.5.4. Grupinių užsiėmimų Rezervacija galima 3 (tris) dienas iki užsiėmimo pradžios. Rezervuoti galima ne daugiau kaip 3 (tris) grupinius užsiėmimus per dieną.

3.5.5. Jei Klientas rezervavo vietą grupinėje treniruotėje ir treniruotėje nedalyvavo 2 (du) kartus per 2 (dvi) kalendorines savaites, Klientui išjungiama treniruočių Rezervavimo teisė 14 (keturiolikai) dienų nuo antro nedalyvavimo dienos.

3.5.6. Prasidėjus grupiniam užsiėmimui, Klientas privalo būti įėjęs į Sporto klubą, kitaip jo Rezervacija negalioja.

4. Klientų teisės ir pareigos, atsakomybė

4.1. Klientas turi teisę:

4.1.1. Įsigijęs pasirinktos trukmės Narystę arba Vienkartinį apsilankymą, naudotis Sporto klubo Paslaugomis.

4.1.2. Atsisakyti Paslaugų ir reikalauti grąžinti už Narystę sumokėtų įmokų dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, tik padengęs Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (išskyrus atvejus, kai Paslaugų atsisakoma dėl Sporto klubo kaltės), kuriais laikoma:

(a)               Klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės Narystės įsigijimo už laikotarpį nuo Narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos. Apskaičiuojant šią nuolaidą imamas skirtumas tarp vieno mėnesio Narystės kainos be nuolaidos ir Kliento įsigytos Narystės vieno mėnesio faktinės kainos. Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo Narystės įsigijimo dienos iki jos nutraukimo dienos; (b)               Klientui suteikta nuolaida dėl ilgalaikės Narystės įsigijimo už laikotarpį nuo Narystės įsigijimo iki Sporto klubo nelankymo dėl operacijos ir / arba kaulų lūžių, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo išgijimo pateikus įrodantį dokumentą;

(c)               skolos administravimo ir kitos pagrįstos išlaidos.

4.1.3. Atsisakyti Paslaugų kritinių ligų (3 Priedas) atveju ir reikalauti grąžinti už Narystę sumokėtų įmokų dalies, proporcingos laikotarpiui, nuo Sporto klubo nelankymo dėl ligos iki Narystės galiojimo pabaigos, tik pateikus įrodančius dokumentus;

4.2. Klientas įsipareigoja:

4.2.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi.

4.2.2. Lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių.

4.2.3. Būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).

4.2.4. Lankytis tik Sporto klubo Klientams skirtose patalpose.

4.2.5. Atlyginti Sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sporto klubo kaltės nutraukia Narystės galiojimą nepasibaigus Narystės galiojimo terminui arba Narystę nutraukia Sporto klubas dėl Kliento kaltės.

4.2.6.   Atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ar su juo atvykusių Nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klientas privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.

4.3. Klientų atsakomybė:

4.3.1. Klientai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Klientams ar kitų Klientų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sporto klubą.

4.3.2. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Sveikatingumo klubas suteikia Klientams galimybę naudotis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio Klientui, t. y. Sveikatingumo klubo teikiamos Paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Kliento sveikatai, todėl Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sveikatingumo klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas Paslaugas.

4.3.3. Sporto klubo darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, Sporto klubo darbuotojas arba Skambučių centro specialistas turi teisę paprašyti, kad Klientas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Klientų Sporto klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu ir nėra sisteminamos ar skirtos sudaryti duomenų sistemą.

4.3.4.  Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t. y. Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.

4.3.5. Klientai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.

4.3.6. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Klientui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo ar Sporto klubo darbuotojų kaltės.

5. Sveikatingumo klubo teisės ir pareigos, atsakomybė

5.1. Sveikatingumo klubas turi teisę:

5.1.1. Keisti Sporto klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų Sporto klubo zonų darbo laiką ir reguliuoti galimybę į jas patekti Nepilnamečiams. Apie tokius pakeitimus Klientai informuojami Taisyklių 2.3. punkte nurodyta tvarka.

5.1.2. Atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų.

5.1.3.  Nustatyti kitas atskirų Narysčių ar Vienkartinių apsilankymų, platinamų Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sporto klubo interneto svetainėje;

5.1.4. Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir rekomenduoti pasikonsultuoti su gydytoju. Prašyti pateikti gydytojo pažymą, leidžiančią naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis.

5.1.5. Neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Klientų sveikatai ir / arba gyvybei, saugumui, taip pat higieninei baseinų, vonių ar pirčių būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.).

5.1.6. Pareikalauti Klientų, pažeidusių šių Taisyklių 3.2.1, 3.2.2. ir 3.2.3. punktus nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas, neatlyginant dėl to Kliento patirtų nuostolių.

5.1.7. Klientams, pažeidusiems šių Taisyklių 3.2.1, 3.2.2. ir 3.2.3. punktus, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems Sporto klubo Klientams arba Sporto klube apsilanko neblaivus ir neklauso Sporto klubo darbuotojų nurodymų, nutraukti Kliento Narystės galiojimą nedelsiant ir neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už Narystę sumokėto Paslaugų mokesčio dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.

5.2. Sporto klubas įsipareigoja:

5.2.1. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Klientus apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Sporto klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją Sporto klubo interneto svetainėje.

5.2.2.  Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Sporto klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją Sporto klubo interneto svetainėje.

5.2.3. Teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sporto klubas yra uždaromas dėl priežasčių, nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos, šalyje ar savivaldybėje, kurioje yra konkretus Sporto klubas, paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir pan., ir dėl to negalima naudotis Paslaugomis.

5.2.4. Sustabdyti ir pratęsti Kliento Narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sporto klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas bei Sporto klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus. Sporto klubas turi teisę, atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 valandų, informavus klientą ne vėliau kaip prieš tris dienas skelbimu sporto klubo patalpose, sporto klubo interneto tinklalapyje bei, sporto klubo socialinių tinklų paskyroje. Klientui tuo metu suteikiama galimybė lankytis kituose Lemon Gym sporto klubuose.

5.3. Sporto klubo atsakomybė

5.3.1.  Sporto klubas suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų daromos įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t. y. Sporto klubo teikiamos Paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Kliento sveikatai, todėl Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas Paslaugas.

5.3.2. Sporto klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo ar jo darbuotojų kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Sporto klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas (įskaitant Nepilnamečius) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir / arba Sporto klubo personalo nurodymų ir / arba Taisyklių.

5.3.3. Jeigu Sporto klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Sporto klubo kaltės.

5.3.4. Sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose kiekviename Sporto klube matomoje vietoje bei Sporto klubo interneto svetainėje.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. Sporto klubas ir Klientas vykdydami Sutartį ir Taisykles bendradarbiauja ir kooperuojasi, siekia abiem ekonomiškiausio Sutarties ir Taisyklių vykdymo būdo. Sutarties ir Taisyklių vykdymą, ketinamas pakeisti Sutarties ar Taisyklių vykdymo sąlygas ir kitas aplinkybes Sporto klubas ir Klientas gali aptarti raštu, telefonu ar Paslaugų teikimo vietoje. Bet koks Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja nuo susitarimo sudarymo, kuris gali būti įtvirtinamas vienu iš šių būdų:

                           (a) pasirašant ar apsikeičiant pasirašytais dokumentais Paslaugų teikimo vietoje;

                           (b) apsikeičiant pasirašytais dokumentais registruotų ar kurjerių paštu;

                           (c) apsikeičiant kvalifikuotu elektroniniu parašu (pavyzdžiui, mobiliuoju elektroniniu parašu) pasirašytais dokumentais elektroninėmis priemonėmis;

                           (d) apsikeičiant dokumento skaitmeninėmis kopijomis el. paštu (.pdf ar kita atitinkama forma);

                           (e) Sporto klubo interneto svetainėje, jeigu tokia galimybė yra sudaryta;

                           (f) jeigu Sporto klubas ir Klientas susitaria telefonu, Sporto klubui išsiuntus Klientui informaciją apie pakeitimus elektroniniu paštu ir Klientui ją patvirtinus elektroniniu paštu.

6.2. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 17.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku). Registruotu ar kurjerių paštu siunčiami pranešimai ar kita informacija yra laikomi tinkamai įteiktais, kai yra išsiųsti atitinkamai registruotu ar kurjerių paštu.

6.3. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt), užpildyti prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į kompetentingą teismą.

6.4. Išsamios ir aktualios redakcijos Sporto klubo Taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti Sveikatingumo klubo internetinėje svetainėje.

6.5. Pasirašydamas Paslaugų teikimo sutartį, Klientas savo parašu patvirtina, kad Klientas su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

6.6. Nepilnamečių tėvai / globėjai, pasirašydami Paslaugų teikimo sutartį, patvirtina faktą, kad:

                           (a) Nepilnamečio sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo Paslaugomis;

                           (b) Nepilnametis susipažino su Taisyklėmis ir jų laikysis;

                           (c) Nepilnamečio Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padaryta žala bus atlyginta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

                           (d) jie atsako už Nepilnamečio elgesį Sportoklube bei bet kokį Nepilnamečio sveikatos sutrikimą, atsiradusį dėl Nepilnamečio nepriežiūros ar netinkamos priežiūros ar kitokių savo, kaip tėvų (globėjų), pareigų nevykdymo, išskyrus atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

6.7. UAB „Gym LT“ turi teisę be atskiro išankstinio Kliento sutikimo, informavus Klientą raštu, perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš Sutarties, bet kuriam su Paslaugų teikėju susijusiam ar nesusijusiam asmeniui, jeigu teisių ir pareigų perleidimo metu nesumažinamos Sutartimi Klientui suteikiamos garantijos.