Atsisiųsti PDF

TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS

  1.1. Šiose Taisyklėse didžiąja raide rašomos sąvokos turi žemiau nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
  Klientas tai asmuo, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigijęs:
  a. nustatyto laikotarpio Narystę;
  b. vienkartinį apsilankymą;
  c. papildomas mokamas Paslaugas.
  Narystė tai Kliento įgyta teisė nustatytą laikotarpį lankytis Sporto klube bei naudotis Sporto klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytos Narystės tipo.
  Nepilnametis Sporto klubo Klientas nuo 14 metų amžiaus imtinai, Sporto klube galintis sportuoti vienas su rašytiniu tėvų ar globėjų sutikimu, arba asmuo iki 14 metų amžiaus, Sporto klube galintis sportuoti su rašytiniu tėvų ar globėjų sutikimu ir asmeniniu treneriu.
  Paslaugos tai Sporto klubo teikiamos paslaugos, kurias sudaro arba gali sudaryti:
  a. treniruoklių salė;
  b. grupiniai užsiėmimai;
  c. papildomos paslaugos (pvz. asmeninis treneris), už kurias Klientas sumoka papildomą mokestį.
  Priedas šių Taisyklių Priedas, kuris yra neatsiejama Taisyklių dalis.
  Rezervacija išankstinis vietos rezervavimas dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose.
  Sporto klubas tai sporto klubas, pažymėtas prekės ženklu LEMON GYM, kuriam taikomos Taisyklės, ir (ar) Sporto klubo paslaugas teikiantis juridinis asmuo – UAB „Gym LT“, juridinio asmens kodas 303472404, buveinės adresas Kareivių g. 14, Vilnius, interneto svetainės adresas www.lemongym.lt.

Sutartis reiškia Sutartį sudarytą tarp Kliento ir Sporto klubo, kurią sudaro Specialiosios sąlygos ir Bendrosios sąlygos, su visais jos priedais, pakeitimais ir papildymais.
Taisyklės naudojimosi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis Taisyklės, kurios nustato Sporto klubo paslaugų teikimo tvarką, privalomuosius saugumo, higienos ir kitus reikalavimus Klientams, Sporto klubo ir jo Klientų teises, pareigas bei įsipareigojimus.
Vienkartinis apsilankymas tai asmens įgyta teisė vieną kartą apsilankyti Sporto klube bei pasinaudoti Sporto klubo Paslaugomis, priklausomai nuo įsigytų Paslaugų tipo, kurias galite rasti www.lemongym.lt.
Skambučių centro specialistas tai asmuo, dirbantis nuotoliniu būdu kaip Sporto klubo darbuotojas, į kurį galima kreiptis visais su LEMON GYM paslaugomis susijusiais klausimais. Skambučių centro kontaktai yra viešai skelbiami internetiniame puslapyje www.lemongym.lt bei yra patalpinti aiškiai matomose vietose LEMON GYM Sporto klubuose.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

  2.1. Naudojimosi Sporto klubo paslaugomis Taisyklės yra privalomos visiems Klientams ir kitiems asmenims, kurie naudojasi Sporto klubo Paslaugomis. Pradėti naudotis Sporto klubo Paslaugomis leidžiama tik Klientui atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu (gyvai ar elektroninėmis priemonėmis).
  2.2. Taisyklės yra pateikiamos Sporto klubo interneto svetainėje bei Sporto klube esančiame savitarnos terminale.
  2.3. Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems pagrindams ar aplinkybėms, Sporto klubo administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi Klientus nė vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Taisyklių atnaujinimo (nebent yra pagrįstų priežasčių, dėl kurių toks pasikeitimas turi būti taikomas nedelsiant ar greičiau nei minėtas terminas, ir tokiu pakeitimu nesumažinamos Klientui suteikiamos garantijos), šiais būdais: Sporto klubo interneto svetainėje patalpinus nuorodą į naujas Taisykles, iškabinus atitinkamus skelbimus Sporto klubo skelbimų lentoje ir/ arba išsiuntus pranešimą į Kliento savitarną.
  2.4. Teisė naudotis Sporto klubo Paslaugomis
  2.4.1. Teisę naudotis Sporto klubo Paslaugomis turi asmenys, Sporto klubo nustatyta tvarka įsigiję Narystę arba Vienkartinį apsilankymą bei susipažinę su Taisyklėmis ir pasirašę (gyvai ar elektroninėmis priemonėmis). Už Nepilnamečius Klientus pasirašo jų tėvai (globėjai), nuo 14 metų imtinai – kartu su tėvais (globėjais) pasirašo ir pats Nepilnametis.
  2.5. Nepilnamečių teisės naudotis Sporto klubo Paslaugomis
  2.5.1. Nepilnamečiai Klientai treniruoklių salėje gali sportuoti ir būti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą (prašymas turi būti užpildytas Sporto klube arba nuotoliniu būdu siunčiant informaciją į elektroninį paštą hello@lemongym.lt) (3 priedas). Pasirašant Sutartį, mokėtojas gali būti tik pilnametis asmuo. Tokiu atveju tėvai / globėjai prisiima visą riziką, susijusią su Nepilnamečio Kliento sveikata ar bet kokia žala jo sveikatai ir gyvybei, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
  2.5.2. Jaunesniems nei 14 metų asmenims naudotis Sporto klubo Paslaugomis draudžiama, išskyrus atvejus, jeigu jie Sporto klubo Paslaugomis naudojasi kartu su asmeniniu treneriu.
  2.6. Narystės ir papildomų Paslaugų kainos, jų įsigijimo tvarka
  2.6.1. Narysčių bei papildomų Paslaugų kainas ar kitus Sporto klube galiojančius mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto puslapyje, nustato Sporto klubas.
  2.6.2. Klientai už Paslaugas ir prekes Sporto klube gali atsiskaityti:
  (a) banko kortele, elektronine sąskaita;
  (b) sporto klubo dovanų čekiais, Paslaugų kainos ir dovanų čekio vertės skirtumą apmokėję savitarnoje. Dovanų čekių panaudojimo sąlygos yra nurodytos kiekviename dovanų čekyje.
  2.6.3. Sporto klubo darbuotojas turi teisę paprašyti Kliento parodyti savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį asmens tapatybę, norint Klientui įsigyti Narystę ar Vienkartinį apsilankymą ir/ar apsilankyti Sporto klube. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas taip pat tikrinamas, jeigu Sporto klubo darbuotojui kyla abejonių, kad Klientas yra Nepilnametis. Atsisakius parodyti dokumentą, Narystė ar Vienkartinis apsilankymas gali būti neparduotas ir/ar Klientas gali būti neįleistas į Sporto klubą.
  2.6.4. Klientai, norintys pasinaudoti studentams, senjorams ar negalią turintiems asmenims suteikiama nuolaida Narystei įsigyti, privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus.
  2.7. Narystės naudojimo tvarka
  2.7.1. Klientas privalo pradėti naudotis Sporto klubo Paslaugomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už Narystę, jeigu atitinkama Sutartis nenustato kitokio Narystės aktyvavimo termino. Klientui per šį laikotarpį arba atitinkamoje Sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sporto klubo Paslaugomis, Narystė yra aktyvuojama automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos galiojimo terminas, atitinkantis Narystės rūšį.
  2.7.2. Teikiamos paslaugos, įeinančios į įsigytą Narystę, yra skirstomos pagal atitinkamą jos tipą. Narystės tipai ir jų aprašymas:

  (a) PREMIUM – į Narystės kainą įeina: neribotas lankymasis visuose LEMON GYM Sporto klubuose (išskyrus Žalgirio arenoje, esančiame Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune); 50% nuolaida vitaminizuotam (YANGA) vandeniui; nemokamas Narystės stabdymas 4 (keturioms) savaitėms.
  (b) PREMIUM PLUS– į Narystės kainą įeina: neribotas lankymasis visuose LEMON GYM Sporto klubuose; grupinės treniruotės; 50% nuolaida vitaminizuotam (YANGA) vandeniui; nemokamas Narystės stabdymas 4 (keturioms) savaitėms.
  (c) COMFORT – į Narystės kainą įeina: neribotas lankymasis visuose LEMON GYM Sporto klubuose (išskyrus Žalgirio arenoje, esančiame Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune)); 20% nuolaida vitaminizuotam (YANGA) vandeniui; Pilaitės, Antakalnio, Šilainių Sporto klubų COMFORT narystės galioja šiuose trijuose Sporto klubuose.
  (d) PREMIUM FLEX – į Narystės kainą įeina: neribotas lankymasis visuose LEMON GYM Sporto klubuose (išskyrus Žalgirio arenoje, esančiame Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaune); grupinės treniruotės; 50% nuolaida vitaminizuotam (YANGA) vandeniui.
  (e) PREMIUM FLEX PLUS– į Narystės kainą įeina: neribotas lankymasis visuose LEMON GYM Sporto klubuose; grupinės treniruotės; 50% nuolaida vitaminizuotam (YANGA) vandeniui.
  (f) FLEX – į Narystės kainą įeina: neribotas lankymasis viename pasirinktame LEMON GYM Sporto klube.

  2.7.3. Narystės galiojimas gali būti sustabdomas, t. y., Klientui gali būti suteikiamos atostogos, jei taip numatyta Sutartyje, tik nustatytam laikotarpiui ir tik nurodytiems laiko intervalams, jei Klientas apie tai ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoja Sporto klubą. Narystės galiojimo terminas, pasibaigus sustabdymo laikotarpiui, automatiškai tęsiasi toliau. Dėl suteiktų atostogų mažėja einamo mėnesio Paslaugų mokestis, o jei už einamą mėnesį yra pilnai atsiskaityta, permoka perkeliama į ateinantį mėnesį. Narystę stabdyti galima minimaliai 7 (septynioms) kalendorinėms dienoms.
  2.7.4. Narystė yra vardinė. Perleisti ją kitam asmeniui be išankstinio Sporto klubo leidimo draudžiama. Pažeidus šį reikalavimą, Sporto klubas turi teisę nutraukti Narystę ir Sutartį.
  2.7.5. Klientas, norintis perleisti Narystę kitam asmeniui, privalo Sporto klubui pateikti rašytinį prašymą (laisva forma), nurodydamas konkretaus asmens, kuriam Narystė yra perleidžiama, vardą ir pavardę, bei sumokėti vienkartinį Narystės perleidimo mokestį, kuris yra skelbiamas Sporto klubo interneto puslapyje. Prašymas siunčiamas elektroniniu paštu hello@lemongym.lt.
  2.7.6. Klientas, norintis pakeisti įsigytos Narystės tipą ar pasirinktą Sporto klubą, turi pateikti rašytinį prašymą (laisva forma) dėl Narystės ar Sporto klubo pakeitimo ir kreiptis elektroniniu paštu hello@lemongym.lt Jeigu pigesnė Narystė keičiama į brangesnę, Klientas turi sumokėti Narystės kainos skirtumą pagal Narystės keitimo dieną Sporto klube galiojančias kainas. Klientas negali keisti brangesnės Narystės į pigesnę.
  2.8. Patekimas į Sporto klubą
  2.8.1 Klientai, įsigiję Narystę, patekti į Sporto klubą ir naudotis Sporto klubo Paslaugomis gali nuskenuodami QR kodą, įdiegtą savo išmaniajame telefone ar kitame įrenginyje. Klientas įsipareigoja pateikti savo asmens dokumentą su nuotrauka ir parodyti jį Sporto klubo darbuotojui, jei Sporto klubo darbuotojui kyla įtarimų dėl asmens tapatybės. Nepateikęs asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, Klientas į Sporto klubą neįleidžiamas. 
  2.8.2 Klientas privalo savo QR kodą naudoti išskirtinai tik savo asmeniniams poreikiams ir neperduoti jo tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu nesudaryti sąlygų tretiesiems asmenims patekti į Sporto klubą, pasinaudojant Kliento identifikavimo priemonėmis. Pažeidus šį reikalavimą, Sporto klubas turi teisę nutraukti Narystę ir Sutartį. 
  2.9. Klientų daiktų saugumas ir saugojimas
  2.9.1. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, o tik sudaro Klientams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klientai palieka Sporto klubo rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Klientai privalo užrakinti.
  2.9.2. Sporto klubas neatsako už Klientų paliktus daiktus persirengimo ar kitose Sporto klubo patalpose.
  2.9.3. Sporto klubas neatsako už Klientų asmeninių daiktų praradimą ir / arba sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės.
  2.9.4. Sporto klube Kliento palikti daiktai saugomi ne ilgiau kaip 7 (septynias) dienas nuo jų radimo, o vėliau yra sunaikinami. Rasti dokumentai perduodami policijai.
  2.9.5. Klientas privalo išeidamas iš Sporto klubo palikti atrakintą spintelę. Palikus spintelę užrakintą po Sporto klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, už patirtus nuostolius Sporto klubas neatsako.

 2. BENDROS KLIENTŲ SAUGAUS ELGESIO SPORTO KLUBE TAISYKLĖS

  3.1. Sporto klube ir jo teritorijoje Klientas privalo:
  3.1.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo Klientų bei darbuotojų sveikatai ir turtui.
  3.1.2. Prieš naudojantis Sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo.
  3.1.3. Naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi.
  3.1.4. Netrukdyti kitiems Klientams naudotis Sporto klubo Paslaugomis. Klientai, pastebėję kitų Klientų netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis Paslaugomis kitiems Klientams arba gali grėsti kitų Klientų saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Sporto klubo atsakingam darbuotojui arba elektroniniu paštu hello@lemongym.lt. Kilus pavojui, taip turi spausti pavojaus mygtuką, esantį Sporto klube.
  3.1.5. Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus arba elektroniniu paštu hello@lemongym.lt apie savo ar kitų Klientų sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo Paslaugomis.
  3.1.6. Treniruoklių salėje yra privaloma sportinė apranga bei uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą.
  3.1.7. Atlikti pratimus ant treniruoklių ar kilimėlių tik pasitiesus rankšluostį.
  3.1.8. Atlikus pratimus ar baigus grupinę treniruotę, treniruokliai privalo būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Klientams, treniruoklių priedai kita įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
  3.2. Sporto klube ir jo teritorijoje Klientams draudžiama:
  3.2.1. Trukdyti Sporto klubui teikti Paslaugas ar Paslaugomis naudotis kitiems Sporto klubo lankytojams, gadinti Sporto klubo inventorių ar kitą turtą.
  3.2.2. Fotografuoti ir filmuoti kitus Klientus (ar taip, kad į kadrą patenka kiti Klientai) be aiškaus jų sutikimo, arba filmuoti ar fotografuoti kitose nei Sporto klubo Klientams skirtose Sporto klubo patalpose, neturint raštiško Sporto klubo vadovybės leidimo.
  3.2.3. Teikti Sporto klubo Klientams sveikatingumo ar panašaus pobūdžio Paslaugas, konsultuoti, treniruoti Klientus, negavus Sporto klubo sutikimo/ neįsigijus tam skirtos Narystės (Narystė skirta tik asmeniniams treneriams).
  3.2.4. Įsinešti ar vartoti alkoholį, kitas psichotropines medžiagas; įsinešti ar vartoti bet kokius gėrimus stiklinėje taroje.
  3.2.5. Būti Sporto klube neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų).
  3.2.6. Lankytis kitose nei Sporto klubo Klientams skirtose Sporto klubo patalpose.
  3.3. Klientas yra informuotas ir sutinka, kad Sporto klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius sporto treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Kliento treniruotė treniruoklių salėje nebus prižiūrima.
  3.4. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Klientai savarankiškai naudojasi Sporto klubo Paslaugomis, Klientai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.
  3.5. Vietos Rezervacija grupiniuose užsiėmimuose
  3.5.1. Klientas, norintis dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, privalo iš anksto rezervuoti vietą Sporto klubo interneto svetainėje, ar mobiliojoje programėlėje. Sporto klubo grupiniuose užsiėmimuose vietų skaičius yra ribotas ir nerezervavus vietos Sporto klubas negarantuoja, kad užsiėmime bus laisvų vietų bei jame bus galima dalyvauti.
  3.5.2. Grupiniai užsiėmimai vyksta, jei treniruotėje dalyvauja ne mažiau nei 3 (trys) Klientai.
  3.5.3. Jei Klientas negali atvykti į iš anksto rezervuotą grupinį užsiėmimą, jis privalo savarankiškai Rezervaciją atšaukti. Atšaukimas galimas tik likus daugiau nei 90 (devynasdešimt) min. iki užsiėmimo pradžios.
  3.5.4. Grupinių užsiemimų Rezervacija galima ne ankščiau nei likus 72 val. iki treniruotės. Rezervuoti galima ne daugiau kaip 3 ( tris ) grupinius užsiėmimus per dieną
  3.5.5. Jei Klientas rezervavo vietą grupinėje treniruotėje ir treniruotėje nedalyvavo 3 (tris) kartus per 2 (dvi) kalendorines savaites, Klientui išjungiama treniruočių Rezervavimo teisė 7 (septynioms) dienoms nuo trečio nedalyvavimo dienos.
  3.5.6. Klientas privalo būti įėjęs į Sporto klubą iki numatytos grupinio užsiėmimo pradžios. Klientui neįėjus į Sporto klubą iki numatytos grupinio užsiėmimo pradžios arba neatvykus į grupinį užsiėmimą per 5 (penkias) minutes nuo numatytos užsiėmimo pradžios, laikoma, kad Klientas nedalyvavo grupiniame užsiėmime.
 3. KLIENTŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

  4.1. Klientas turi teisę:
  4.1.1. Įsigijęs pasirinktos trukmės Narystę arba Vienkartinį apsilankymą, naudotis Sporto klubo Paslaugomis.
  4.1.2. Atsisakyti Paslaugų ir reikalauti grąžinti už Narystę sumokėto Paslaugų mokesčio dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, tik padengęs Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius (išskyrus atvejus, kai Paslaugų atsisakoma dėl Sporto klubo kaltės), kuriais laikoma:
  (a) Klientui suteikta nuolaida už laikotarpį nuo Narystės pradžios dienos iki jos nutraukimo dienos. Nuolaidos suma nurodoma Sutartyje. Jeigu Sutartyje nenurodyta taikyta nuolaidos suma, apskaičiuojant šią nuolaidą, imamas skirtumas tarp vieno mėnesio Narystės kainos be nuolaidos ir Kliento įsigytos Narystės vieno mėnesio faktinės kainos. Gautas skirtumas yra padauginamas iš mėnesių skaičiaus nuo Narystės pradžios dienos iki jos nutraukimo dienos. Jeigu Paslaugų atsisakoma dėl to, kad Klientas negali lankyti Sporto klubo dėl operacijos ir / arba kaulų lūžių, apskaičiuojant suteiktos nuolaidos sumą, imamas laikotarpis nuo Narystės pradžios dienos iki Sporto klubo nelankymo dėl operacijos ir / arba kaulų lūžių, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo išgijimo, pateikus įrodantį dokumentą;
  (b) skolos administravimo ir kitos pagrįstos išlaidos.
  4.1.3. Atsisakyti Paslaugų kritinių ligų (1 Priedas) atveju ir reikalauti grąžinti už Narystę sumokėtą Paslaugų mokesčio dalį, proporcingą laikotarpiui nuo Sporto klubo nelankymo dėl ligos iki Narystės galiojimo pabaigos, tik pateikus įrodančius dokumentus.
  4.2. Klientas įsipareigoja:
  4.2.1. Atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis, turtu ir inventoriumi.
  4.2.2. Lankydamasis Sporto klube laikytis šių Taisyklių.
  4.2.3. Atlyginti Sporto klubo patirtus tiesioginius nuostolius, jei vienašališkai ir ne dėl Sporto klubo kaltės nutraukia Narystės galiojimą nepasibaigus Narystės galiojimo terminui arba Narystę nutraukia Sporto klubas dėl Kliento kaltės.
  4.2.4. Atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Kliento kaltės ar su juo atvykusių Nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klientas privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Klientui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su Klientu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas.
  4.3. Klientų atsakomybė:
  4.3.1. Klientai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Klientams ar kitų Klientų sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sporto klubą.
  4.3.2. Klientai pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.
  4.3.3. Sporto klubo darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, Sporto klubo darbuotojas arba Skambučių centro specialistas turi teisę paprašyti, kad Klientas pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Klientų Sporto klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu ir nėra sisteminamos ar skirtos sudaryti duomenų sistemą.
  4.3.4. Klientas, prieš pasirinkdamas konkrečias Sporto klubo Paslaugas, privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių Paslaugų galimą poveikį jam, t. y., Klientas privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis Paslaugomis.
  4.3.5. Klientai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei Paslaugomis, savarankiškai pasirenka fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
  4.3.6. Visa atsakomybė dėl Kliento sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Klientui, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo ar Sporto klubo darbuotojų kaltės.
 4. SPORTO KLUBO TEISĖS IR PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ

  5.1. Sporto klubas turi teisę:
  5.1.1. Keisti Sporto klubo darbo laiką, taip pat keisti atskirų Sporto klubo zonų darbo laiką. Klientai apie pakeitimus yra iš anksto informuojami, daugiau informacijos apie tai Taisyklių 5.2.1 punkte.
  5.1.2. Atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų.
  5.1.3. Nustatyti kitas atskirų Narysčių ar Vienkartinių apsilankymų, platinamų Sporto klubo vykdomų akcijų metu, galiojimo taisykles ir sąlygas (išimtis iš šių Taisyklių), kurios yra privalomos Klientams, įsigijusiems tokias akcijines Narystes. Tokios Sporto klubo vykdomų akcijų metu platinamų Narysčių išimtinės taisyklės ir sąlygos yra skelbiamos atitinkamos akcijos sąlygose ir Sporto klubo interneto svetainėje.
  5.1.4. Kilus pagrįstų abejonių dėl Kliento sveikatos būklės, paprašyti Kliento nutraukti treniruotę ir rekomenduoti pasikonsultuoti su gydytoju, taip pat prašyti pateikti gydytojo pažymą, leidžiančią naudotis Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis.
  5.1.5. Neteikti atitinkamų Paslaugų asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų sau ar kitų Klientų sveikatai ir / arba gyvybei, saugumui (užkrečiamos ligos ir kt.).
  5.1.6. Pareikalauti, kad Klientas, pažeidęs šių Taisyklių 2.7.4, 2.8.3 ar 3.2 punktą ar pakartotinai pažeidęs bet kurį kitą Taisyklių reikalavimą (jeigu apie pirmąjį pažeidimą Klientas buvo įspėtas Sporto klubo darbuotojų), nedelsiant nutrauktų naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis Paslaugomis bei paliktų Sporto klubo patalpas. Pinigai Klientui už šį apsilankymą negrąžinami.
  5.1.7. Taisyklių 5.1.6 punkte numatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai Klientas savo elgesiu sukelia grėsmę kitiems Sporto klubo Klientams ir neklauso Sporto klubo darbuotojų arba Skambučių centro darbuotojų nurodymų, nutraukti Kliento Narystės ir Sutarties galiojimą ir Kliento neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju Klientui grąžinama už Narystę sumokėto Paslaugų mokesčio dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki Narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.
  5.2. Sporto klubas įsipareigoja:
  5.2.1. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Klientus apie Sporto klubo darbo laiko pasikeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Sporto klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją Sporto klubo interneto svetainėje.
  5.2.2. Ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas informuoti Klientus apie tvarkaraščių pakeitimus, pakabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename Sporto klube matomoje vietoje bei pateikdamas atitinkamą informaciją Sporto klubo interneto svetainėje.
  5.2.3. Teikti Paslaugas visą Narystės galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Sporto klubas yra uždaromas dėl priežasčių, nesusijusių su Klientu, įskaitant, bet neapsiribojant, avarijų padarinių šalinimui, planiniam remontui, dėl sanitarinės higienos, šalyje ar savivaldybėje, kurioje yra konkretus Sporto klubas, paskelbus ekstremalią situaciją, karantiną ir pan., ir dėl to negalima naudotis Paslaugomis.
  5.2.4. Sustabdyti ir pratęsti Kliento Narystės galiojimą tokiam laikotarpiui, kai Sporto klubas buvo uždarytas dėl šiose Taisyklėse išvardintų priežasčių, išskyrus valstybinių švenčių dienas bei Sporto klube atliekamus profilaktinio patikrinimo darbus, kurie atliekami ne dažniau kaip du kartus per metus. Sporto klubas turi teisę, atlikdamas profilaktikos darbus, neteikti Paslaugų iki 48 (keturiasdešimt aštuonių) valandų, informavęs Klientą ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas skelbimu Sporto klubo patalpose, Sporto klubo interneto tinklalapyje. Klientui tuo metu suteikiama galimybė lankytis kituose LEMON GYM Sporto klubuose.
  5.3. Sporto klubo atsakomybė
  5.3.1. Sporto klubas suteikia Klientams galimybę naudotis jo teikiamomis Paslaugomis, tačiau nevertina šių Paslaugų daromos įtakos konkretaus Kliento sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t. y. Sporto klubo teikiamos Paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Kliento sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Kliento sveikatai, todėl Klientas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas Paslaugas.
  5.3.2. Sporto klubas neatlygina Klientui dėl jo teikiamų Paslaugų Kliento sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus, atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo ar jo darbuotojų kaltės. Klientas patvirtina, kad jis buvo tinkamai informuotas bei žino ir supranta, kad Sporto klubas ir jo darbuotojai nėra atsakingi prieš Klientą, jeigu pats Klientas (įskaitant Nepilnamečius) nesilaiko visuotinai įprastų saugaus elgesio reikalavimų ir / arba Sporto klubo personalo nurodymų ir / arba Taisyklių.
  5.3.3. Jeigu Sporto klube įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu yra sutrikdoma Kliento sveikata, Klientas atsisako kviesti greitąją pagalbą arba pasišalina iki atvykstant greitajai pagalbai arba atvykus greitajai pagalbai atsisako, kad jam būtų suteikta pagalba, tokiais atvejais Klientas yra pats pilnai atsakingas už bet kokią su tuo susijusią jo patirtą žalą bei su tuo susijusias pasekmes, jeigu ši žala (pasekmės) atsirado ne dėl Sporto klubo kaltės.
  5.3.4. Sporto klubas neturi įsipareigojimo atlyginti Kliento patirtus nepatogumus, jeigu tvarkaraštyje nurodytą treniruotę veda kitas užsiėmimo instruktorius arba treniruotė neįvyko dėl objektyvių pateisinamų priežasčių ir apie tai Klientai buvo nedelsiant informuoti skelbimuose, iškabintuose kiekviename Sporto klube matomoje vietoje, Sporto klubo interneto svetainėje ar kitais būdais.

 5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  6.1. Sporto klubas ir Klientas vykdydami Sutartį ir Taisykles bendradarbiauja ir kooperuojasi, siekia abiem ekonomiškiausio Sutarties ir Taisyklių vykdymo būdo. Sutarties ir Taisyklių vykdymą, ketinamas pakeisti Sutarties ar Taisyklių vykdymo sąlygas ir kitas aplinkybes Sporto klubas ir Klientas gali aptarti raštu, telefonu ar Paslaugų teikimo vietoje. Bet koks Sutarties sąlygų pakeitimas įsigalioja nuo susitarimo sudarymo, kuris gali būti įtvirtinamas vienu iš šių būdų:
  (a) pasirašant ar apsikeičiant pasirašytais dokumentais Paslaugų teikimo vietoje;
  (b) apsikeičiant pasirašytais dokumentais registruotų ar kurjerių paštu;
  (c) apsikeičiant kvalifikuotu elektroniniu parašu (pavyzdžiui, mobiliu parašu) pasirašytais dokumentais elektroninėmis priemonėmis;
  (d) apsikeičiant dokumento skaitmeninėmis kopijomis el. paštu (.pdf ar kita atitinkama forma);
  (e) Sporto klubo interneto svetainėje, jeigu tokia galimybė yra sudaryta;
  (f) jeigu Sporto klubas ir Klientas susitaria telefonu, Sporto klubui išsiuntus Klientui informaciją apie pakeitimus elektroniniu paštu ir Klientui ją patvirtinus elektroniniu paštu.
  6.2. Elektroniniu paštu išsiųstas pranešimas ar kita informacija bus laikoma gauta jos faktinio išsiuntimo dieną arba kitą darbo dieną, jeigu elektroninio laiško išsiuntimo diena buvo ne darbo diena arba jeigu elektroninis laiškas buvo išsiųstas darbo dienomis po 17.00 val. (pranešimo ar informacijos gavėjo vietos laiku). Registruotu ar kurjerių paštu siunčiami pranešimai ar kita informacija yra laikomi tinkamai įteiktais, kai yra išsiųsti atitinkamai registruotu ar kurjerių paštu.
  6.3. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Klientas visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt), užpildyti prašymo formą EGS sistemoje http://ec.europa.eu/odr/ arba tiesiogiai į kompetentingą teismą.
  6.4. Išsamios ir aktualios redakcijos Sporto klubo Taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti Sporto klubo internetinėje svetainėje.
  6.5. UAB „Gym LT“ turi teisę be atskiro išankstinio Kliento sutikimo, informavusi Klientą raštu, perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš Sutarties, bet kuriam susijusiam ar nesusijusiam asmeniui, jeigu teisių ir pareigų perleidimo metu nesumažinamos Sutartimi Klientui suteikiamos garantijos.
Priedas nr. 1 – Kritinių ligų sąrašas

Priedas nr. 2 – Papildomi mokesčiai

Priedas nr. 3 – Tėvų / globėjų prašymas dėl nepilnamečių vaikų Sporto klubo lankymo Priedas nr. 4 – LEMON GYM narystės perrašymo kitam asmeniui forma