Naudojimosi Lemon Gym sporto klubų teikiamomis paslaugomis taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

 1. Naudojimosi „Lemon Gym“ sporto klubų teikiamomis paslaugomis taisyklės (toliau – „Taisyklės“) privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi „Lemon Gym“ sporto klubų (toliau Taisyklėse – „Sporto klubas“) paslaugomis. Šios Taisyklės yra bendros visiems Sporto klubams, pažymėtiems prekių ženklu „Lemon Gym“. Pradėti naudotis Sporto klubų paslaugomis leidžiama, tik Sporto klubo Nariui (toliau Taisyklėse – „Narys“) atidžiai susipažinus su Taisyklėmis ir tai patvirtinus savo parašu. Kiekvienas Narys privalo pateikti Sporto klubo administratoriui savo asmens dokumentą su nuotrauka, patvirtinantį Nario asmens tapatybę. Nariui atsisakius susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti apie tai pasirašant ar pateikti asmens dokumentą, Sporto klubas turi teisę neleisti Nariui naudotis Sporto klubo paslaugomis. Už nepilnamečius Narius nuo 16 metų – kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) pasirašo ir pats nepilnametis. Nepilnamečių Narių tėvai (globėjai) patvirtina parašu faktą, kad nepilnamečio Nario sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto klubo paslaugomis, nepilnametis Narys pilnai susipažino su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Nario Sporto klubui bei tretiesiems asmenims padarytos žalos atlyginimą LR teisės aktų nustatyta tvarka ir atsako už jo elgesį Sporto klube bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą. Narių asmens duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka. Su Sporto klubo Privatumo politika, kurioje įtvirtinti asmens duomenų tvarkymo tikslai bei duomenų subjektų teisės, Sporto klubo lankytojai gali susipažinti Sporto klubo administracijoje.
 2. Naudotis Sporto klubo paslaugomis Nariai gali tik įsigiję vardinę sporto klubo narystę (toliau – „sporto klubo narystė“ arba „narystė“).
 3. Asmeninė narystė išduodama Nariui, norinčiam reguliariai lankyti Sporto klubą. Nariams, turintiems narystę, įsigyjama narystė gali būti patalpinta į jų sporto klubo anketą, o įėjimas į sporto klubą suteikiamas pateikiant piršto antspaudą (neatkuriamą piršto antspaudo modelį). Piršto antspaudo modelis yra pateikiamas atvykus į Sporto klubą. Elektroninės sąskaitos būdu Narys gali įsigyti tik 12 mėnesių trukmės narystę. Pasirašius e-sąskaitos sutartį, narys įsipareigoja ją užsisakyti per savo elektroninę bankininkystę ir pasirinkti automatinį nuskaitymą. Detali informacija apie naudojimosi elektroninės sąskaitos paslauga sąlygas pateikiamos sutartyje.
 4. Narystės taip pat išduodamos Nariams atskiros rašytinės sutarties pagrindu. Atskira rašytinė sutartis dėl Sporto klubo paslaugų teikimo sudaroma su juridiniu asmeniu (dėl Sporto klubo paslaugų teikimo tokio juridinio asmens darbuotojams, atstovams ir pan.).
 5. Nariai, įsigiję Narystes šių Taisyklių 3 punkte nustatyta tvarka, privalo pradėti naudotis Sporto klubo paslaugomis (aktyvuoti narystės kortelę) ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po apmokėjimo už ją, jeigu atitinkama sutartis nenustato kitokio narystės aktyvavimo termino. Nariui per šį Taisyklių punkte arba atitinkamoje sutartyje nustatytą terminą nepradėjus naudotis Sporto klubo paslaugomis, narystės kortelė (-ės) yra aktyvuojama (-os) automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jos (-ių) galiojimo terminas, atitinkantis narystės kortelės rūšį.
 6. Narys, pamiršęs ar dėl kitų priežasčių nepateikęs piršto antspaudo modelio (arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento), į Sporto klubą nėra įleidžiamas. Ši nuostata netaikoma tais atvejais, kai iš Sporto klubo duomenų bazėje esančios nuotraukos ir kitų duomenų galima identifikuoti Narį ir nustatyti, kad jo Narystė yra galiojanti.
 7. Narystės galiojimas gali būti stabdomas tik ligos atvejais, pateikus tą patvirtinančius dokumentus.
 8. Narystė yra vardinė. Perduoti ją kitam asmeniui - draudžiama, priešingu atveju narystė užblokuojama be išankstinio perspėjimo.
 9. Kiekvieno Sporto klubo darbo laikas yra nurodomas internetinėje svetainėje www.lemongym.lt taip pat ši informacija skelbiama prie kiekvieno Sporto klubo įėjimo durų. Sporto klubas turi teisę keisti Sporto klubo darbo laiką, iš anksto, ne vėliau kaip prieš 3 (tris) kalendorines dienas, iškabindamas atitinkamus skelbimus kiekviename klube matomoje vietoje bei internetinėje svetainėje www.lemongym.lt
  • Sporto klubas gali būti uždarytas iki 48 val. dėl atliekamų profilaktikos darbų. Tokiomis dienomis Nariams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus informuojama iš anksto.
 10. Nario įstojimo mokestis – tai 19 EUR arba 15 EUR mokestis taikomas visiems asmenims (priklausomai kokia Narystė perkama), perkantiems nustatyto laikotarpio narystę Sporto klube, kurie pirmą kartą įsigyja pasirinktos trukmės narystę arba narystę Sporto klube įsigyja po pertraukos, kuri yra ilgesnė nei 45 dienos.
 11. Bet kokius ginčus šalys sieks spręsti taikiai, tačiau jei ginčo nepavyktų išspręsti, Narys visada gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, Vilnius, www.vvtat.lt ) arba tiesiogiai į teismą.


II. Narystė

Narystės galiojimas

 1. Narystės kortelės galiojimas Sporto klubuose:
  • GLOBAL narystė suteikia Nariui teisę lankytis visuose Sporto klubuose (galimi keli apsilankymai per dieną);
  • Standartinė Narystė suteikia Nariui teisę lankytis tik kuriame nors viename Sporto klube.
 2. Narystės galiojimo laikas Sporto klubuose (skaičiuojamas nuo narystės aktyvavimo dienos)
  • 1 mėn. narystės galiojimo terminas yra 30 kalendorinių dienų.
  • 12 mėn. narystės galiojimo terminas yra 365 kalendorinės dienos.
 3. Narysčių Sporto klube kainas bei nario įstojimo mokesčius, kurie yra skelbiami Sporto klubo interneto puslapyje www.lemongym.lt, nustato Sporto klubas.

Pakeitimas

 1. Nariai, norintys pakeisti Taisyklių nustatyta tvarka įsigytos narystės rūšį (pvz. GLOBAL narystę į vieno klubo narystę), tai gali atlikti Sporto klubo registratūroje sumokėję papildomai 3 EUR mokestį. Jeigu keičiama pigesnė narystė į brangesnę, Narys turi sumokėti narystės kainos skirtumą pagal narystės keitimo dieną Sporto klubo registratūroje galiojančias kainas. Nariams narystės koregavimas atliekamas automatiškai iš karto apmokėjus reikiamą skirtumą.
 2. Nariai, norintys perrašyti narystę kitam asmeniui, tai gali padaryti vieną kartą Sporto klubo registratūroje parašę prašymą ir sumokėję papildomą 5 EUR administracinį mokestį.

Nutraukimas

 1. Nariams, įsigijusiems narystes, sumokėti pinigai nėra grąžinami, išskyrus atvejus, kai Narys dėl Sporto klubo kaltės negalėjo naudotis Sporto klubo paslaugomis ir kitais Taisyklių bei sutarčių, sudarytų tarp Nario ir Sporto klubo bei teisės aktų nustatytais atvejais.
 2. Nariui atsisakius paslaugų ir nesant jo kaltės, narys turi teisę reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalį proporcingą laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, tačiau tik padengęs Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius, kuriais laikoma Nariui suteikta nuolaida, įsigyjant ilgalaikę narystę, t.y. skirtumas tarp Nario sumokėtos narystės kainos (skaičiuojant mėnesiais) ir registratūroje parduodamos mėnesio narystės standartinės kainos, už laikotarpį, kurį Narys lankė Sporto klubą, administravimo mokestis 3 EUR bei kiti tiesioginiai nuostoliai, jei tokių būtų.
 3. Nariai, kurie yra sudarę e-sąskaitos sutartis dėl narystės įsigijimo, nesant sporto klubo kaltės, turi teisę atsisakyti paslaugų ir reikalauti grąžinti už narystę sumokėtų įmokų dalį, proporcingą laikotarpiui, likusiam iki narystės kortelės galiojimo pabaigos, tik padengę Sporto klubo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius.
  Išsami informacija apie e-sąskaitos pasirašytos vartojimo kredito sutarties nutraukimo sąlygas yra pateikiama su Nariu sudarytoje e-sąskaitos sutartyje.
 4. Nariui, atsisakius paslaugų dėl Sporto klubo kaltės, jam grąžinama už narystę sumokėtų įmokų dalis proporcinga nesuteiktų paslaugų laikotarpiui, likusiam iki narystės galiojimo pabaigos.
 5. Klientai (fiziniai asmenys), už kurių narystes sumokėjo jų darbdaviai (įmonės), neturi teisės patys reikalauti nutraukti narystės galiojimo ir už ją sumokėtų įmokų grąžinimo.


III. Apsilankymo Sporto klube trukmė

Nariai, nusipirkę narystes ir pateikę pirštų antspaudo vaizdą neatkuriamo piršto antspaudo modelio sudarymui, lankytis Sporto  klube gali kelis kartus per dieną Sporto klubo darbo laiku. Apsilankymo trukmė nėra ribojama.


IV. Bendrosios Narių elgesio taisyklės ir atsakomybė už jų nesilaikymą

 1. Sporto klube ir jo teritorijoje Narys privalo:
  • atsakingai ir rūpestingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, turtu ir inventoriumi, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto paslaugomis nepadarytų žalos sau, Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo Narių bei darbuotojų sveikatai ir turtui;
  • būti blaivus ir neapsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų ar toksinių medžiagų). Sporto klubas turi teisę nesilaikančio šio reikalavimo Nario neįleisti į Sporto klubą. Kilus įtarimų dėl Narių neblaivumo ar apsvaigimo būklės, Sporto klubo darbuotojas turi teisę išprašyti tokius Narius iš Sporto klubo;
  • nelaimingo atsitikimo atveju, galintys padėti Nariai turi dėti visas pastangas tokiai pagalbai suteikti, o įvykio liudininkai  suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui bei gydytojams ar teisėsaugos institucijoms;
  • nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis;
  • fotografuoti ir filmuoti tik turint Sporto klubo vadovybės leidimą. Nariui pažeidus šį reikalavimą, Sporto klubas pasilieka sau teisę nutraukti tokio Nario narystę, grąžinant lėšas, už kurias paslaugos nebus suteiktos;
  • salėje  yra privaloma sportinė apranga bei uždara sportinė avalynė, stabiliai laikanti pėdą;
  • prieš naudojantis Sporto klubo įranga ir inventoriumi, susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant inventoriaus ar įrangos nurodytomis šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis, o esant bet kokiems neaiškumams, nesinaudoti šia įranga ir inventoriumi, bet kreiptis į atsakingus Sporto klubo darbuotojus dėl reikalingos informacijos suteikimo;
  • naudotis Sporto klubo įranga ir inventoriumi tik pagal tiesioginę jų paskirtį, šios įrangos bei inventoriaus naudojimosi taisyklėmis numatytais būdais ir tvarka; nesinaudoti laikinai sugedusia įranga bei inventoriumi, apie sugedusią įrangą ir inventorių informuoti Sporto klubo atsakingus darbuotojus, taip pat kreiptis į juos esant bet kokioms abejonėms dėl įrangos ar kito inventoriaus būklės tinkamumo;
  • gaiviuosius gėrimus ir vandenį įsinešti tik nedūžtančiuose induose; draudžiama įsinešti, vartoti maisto produktus ir alkoholinius gėrimus;
  • netrukdyti kitiems Nariams naudotis Sporto klubo paslaugomis. Nariai, pastebėję kitų Narių netinkamą elgesį, kuris trukdo naudotis paslaugomis kitiems Nariams arba gali grėsti kitų Narių saugumui ar sveikatai, turi pranešti apie tai Sporto klubo atsakingam darbuotojui;
  • atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Nario kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Narys privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per 3 (tris) kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto pateikimo už žalos padarymą atsakingam Nariui pateikimo dienos, išskyrus atvejus jeigu Sporto klubo administracijos sutikimu su Nariu buvo nustatytas kitoks žalos atlyginimo terminas;
  • lankytis tik Nariams skirtose patalpose;
  • laikytis kitų šių Taisyklių nuostatų;
 2. Sporto klube draudžiama:
  • įsinešti gaiviuosius gėrimus stiklinėje taroje;
  • vartoti alkoholinius gėrimus persirengimo bei kitose tam neskirtose patalpose;
  • naudoti plaukų džiovintuvus ne galvos, o aprangos detalių (šlepečių) džiovinimui;
  • atlikti odos šveitimo, plaukų šalinimo, plaukų dažymo ir kitas asmenines estetines higienines procedūras;
  • skalbti rūbus.
 3. Sporto klubas neteikia daiktų saugojimo paslaugų, tik sudaro Nariams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Nariai palieka Sporto klubo  rūbinėje ir persirengimo spintelėse, kurias, palikę daiktus, Nariai privalo užrakinti. Neštis sportinius krepšius ar kuprines į sporto klubo treniruoklių salę griežtai draudžiama. Nariams rekomenduojama į Sporto klubą nesinešti brangių ir vertingų daiktų. Sporto klubas neatsako už Narių paliktus daiktus persirengimo ar kitose klubo patalpose. Narys apie savo daiktų dingimą ar sugadinimą privalo nedelsiant informuoti Sporto klubą. Sporto klubas neatsako už Narių asmeninių daiktų praradimą ir/ar sugadinimą, išskyrus, jeigu tai įvyko dėl Sporto klubo kaltės. Nario Sporto klube palikti daiktai saugomi 7 kalendorines dienas nuo jų radimo dienos, o po to sunaikinami. Rasti dokumentai perduodami policijai.
 4. Narys, įeinantis į Sporto klubo patalpas, prideda pirštą prie pirštų antspaudo modelių skaitytuvo. Narys persirengimo spintelę užrakina spynele, kurią nusiperka Sporto klubo registratūroje (kaina 5 EUR) arba atsineša savo. Asmeninė spynelė yra reikalinga, nes Sporto klube yra specialios spintelės, kurios užrakinamos tik pakabinamomis spynelėmis.
 5. Narys privalo išeidamas iš Sporto klubo palikti atrakintą spintelę, spynelę išsinešti su savimi arba palikti tam skirtoje vietoje. Palikus spintelę užrakintą po Sporto klubo darbo valandų, spynelė yra nukerpama, už patirtus nuostolius Sporto klubas neatsako.
 6. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti paslaugas asmenims, pažeidusiems šias Taisykles, taip pat kitiems nepageidaujamiems asmenims, kurių elgesys kelia grėsmę kitiems Sporto klubo Narių interesams ir/ar nesuderinamas su šiomis Taisyklėmis. Sporto klubo atsakingi darbuotojai turi teisę pareikalauti Narių, pažeidusių šias Taisykles, nutraukti naudojimąsi Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei palikti Sporto klubo patalpas. Pinigai Nariui už šį apsilankymą  negrąžinami.
 7. Nariams nesilaikant ar pažeidus šias Taisykles, taip pat tais atvejais, kai Narys savo elgesiu ne vieną kartą sukelia grėsmę kitiems Sporto klubo Narių interesams arba ne vieną kartą apsilanko Sporto klube neblaivus ir neklauso teisėtų atsakingų Sporto klubo darbuotojų nurodymų, Sporto klubas turi teisę nutraukti Nario narystės galiojimą, o pažeidusio Taisykles Nario neįleisti į Sporto klubą. Šiuo atveju Nariui grąžinama už narystę sumokėtos įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui,  likusiam iki narystės galiojimo pabaigos, atskaičius Sporto klubo patirtus tiesioginius pagrįstus nuostolius dėl Taisyklių nesilaikymo.
 8. Atsižvelgiant į Sporto klubo darbo ir klientų aptarnavimo specifiką ir į tai, kad Lankytojai savarankiškai naudojasi Sporto klubo paslaugomis, Lankytojai yra informuoti ir sutinka, kad atskiromis Sporto klubo darbo valandomis Sporto klubo patalpose gali nebūti jo darbuotojų.


V. Narių sveikata

 1. Sporto klubas suteikia Nariams galimybę naudotis jo teikiamomis paslaugomis, tačiau nevertina šių paslaugų daromos įtakos konkretaus Nario sveikatai, taip pat negarantuoja jų teigiamo poveikio, t.y.:
  • Sporto klubo teikiamos paslaugos, atsižvelgiant į konkretaus Nario sveikatos būklę, gali daryti neigiamą įtaką Nario sveikatą, todėl lankytojas privalo būti atsargus ir rūpestingas, nuspręsdamas lankyti Sporto klubą bei pasirinkdamas konkrečias jo teikiamas paslaugas.
  • Paslaugos neteikiamos asmenims, turintiems sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų Narių sveikatai ir/ar gyvybei, saugumui, taip pat higieninei būklei (užkrečiamos ligos, inkontinencija, kiti nelaikymai ir kt.), todėl Sporto klubas, gavęs tokios informacijos,  pasilieka sau teisę tokių Narių į sporto klubą ar atskirą jo zoną neįleisti.
  • Sporto klubas neatlygina Nariui dėl jo teikiamų paslaugų Nario sveikatai bei gyvybei padarytos tiek turtinės, tiek neturtinės žalos, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
  • Sporto klubo darbuotojams kilus pagrįstų abejonių dėl Nario sveikatos būklės, Sporto klubo darbuotojas turi teisę paprašyti, kad Narys pateiktų gydytojo pažymą apie savo sveikatos būklę. Narių Sporto klubui pateiktos gydytojų pažymos nėra tvarkomos automatiniu būdu. 
 2. Narys, prieš pasirinkdamas Sporto klubo paslaugas, visų pirma, turi atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir šių paslaugų galimą poveikį jam, t.y.:
  • Narys, prieš pradėdamas naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, privalo įsitikinti, kad jo sveikatos būklė jam leidžia lankyti Sporto klubą bei naudotis jo teikiamomis konkrečiomis paslaugomis.
  • Nariai, naudodamiesi Sporto klube esančiomis priemonėmis bei paslaugomis, savarankiškai pasirenka konkrečius sporto įrankius, įrengimus, su kuriais sportuoja, fizinį krūvį pagal kiekvieno individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui.
  • Nariui, prieš pradedant naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su gydytoju. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios rekomendacijos nevykdymu, tenka nariui.
  • Nariai, turintys sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų patiems Nariams ar kitų Narių sveikatai ir/arba gyvybei, privalo apie šiuos sutrikimus informuoti Sporto klubą.
  • Lankytojas pilnai atsako už savo sveikatos būklės tinkamumą naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis bei pateiktų duomenų apie savo sveikatos būklę teisingumą.
  • Visa atsakomybė dėl Nario sveikatos sutrikimų, sužalojimų ir nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka lankytojui, išskyrus atvejus, jeigu ši žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.
  • Kilus įtarimų dėl netinkamos sporto užsiėmimams Nario sveikatos būklės, Sporto klubo darbuotojui paprašius, Narys privalo nutraukti treniruotę ir pasikonsultuoti su gydytoju bei pateikti sportuoti leidžiančią sveikatos pažymą.


VI. 
Papildomos taisyklės treniruoklių salėje

 1. Narys yra informuotas ir sutinka, kad Sporto klubo treniruoklių salėje jis dirbs (sportuos) savarankiškai, pats pasirinkdamas konkrečius sporto treniruoklius, įrankius, įrengimus, taip pat fizinį krūvį pagal savo individualius poreikius, asmenines savybes ir daromą įtaką organizmui. Sporto klubo darbuotojų treniruoklių salėje nebus, Nario treniruotė treniruoklių salėje nebus prižiūrima.
 2. Prieš naudojantis treniruokliu būtina susipažinti su Sporto klubo patalpose iškabintomis arba ant treniruoklio nurodytomis šio treniruoklio naudojimosi taisyklėmis dėl naudojimosi treniruokliu tvarkos bei juo atliekamo pratimo teisingo atlikimo.
 3. Prieš atliekant pratimus ant treniruoklio, būtina patiesti rankšluostį. Atlikus pratimus treniruokliai turi būti palikti tvarkingi, tinkami naudoti kitiems Nariams. Treniruoklių priedai kita treniruoklių salės įranga, svarmenys turi būti sudėti į jiems skirtas vietas.
 4. Nesinaudojant treniruokliu tarp pratimų eilės negalima sėdėti ant treniruoklio ar kitaip trukdyti juo naudotis kitam lankytojui.
 5. Apie treniruoklių ar kitos treniruoklių salės įrangos gedimus būtina iš karto informuoti Sporto klubą.
 6. Treniruoklių salėje draudžiama:
  • naudotis laikinai sugedusiais treniruokliais ar kita treniruoklių salės įranga;
  • dėvėti šioms patalpoms neskirtą arba nešvarią bei netvarkingą avalynę ir aprangą, avėti šlepetes, lankytis treniruoklių salėje be avalynės. Lankytojai, pažeidę šiuos reikalavimus, į  treniruoklių salę gali būti neįleidžiami;
  • sportuoti ir būti treniruoklių salėje asmenims, nesulaukusiems 16 metų amžiaus, yra draudžiama.
  • Sporto klubo darbuotojas, pastebėjęs treniruoklių salėje asmenį, jaunesnį nei 16 metų amžiaus, turi teisę paprašyti jo išeiti iš treniruoklių salės;
  • Nuo 16 iki 18 metų asmenys treniruoklių salėje gali sportuoti tik pateikę vieno iš tėvų ar globėjų rašytinį prašymą.
  • teikti trenerio paslaugą.


IX. Baigiamosios nuostatos 

 1. Aš, __________________________________ (vardas, pavardė) žemiau pasirašęs (-iusi) susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.
 2. Lankytojas sutinka arba nesutinka būti fotografuojamas kliento tapatybės nustatymui bei sutinka arba nesutinka, kad kliento atvaizdas bei neatkuriamas piršto antspaudo modelis būtų saugomas Sporto klubo klientų duomenų bazėje.
 3. Lankytojas sutinka arba nesutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Sporto klubus valdančios UAB „Gym LT“ ir UAB “Impuls LTU” būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių, reklaminių žinučių siuntimui, kt.).
 4. Esant, lankytojo prašymui, šių Taisyklių nuorašas įteikiamas lankytojui Sporto klubo registratūroje arba išsiunčiamas lankytojo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Susipažinau ............................................................................................................................................
(vardas, pavardė, parašas)

Pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitiems objektyviems pagrindams, „Lemon Gym“  Sporto klubų administracija turi teisę atnaujinti Taisykles apie tai įspėjusi klientus interneto tinklapyje www.lemongym.lt prieš 10 dienų iki tokio taisyklių atnaujinimo ir paskelbti apie tai iškabinant atitinkamus skelbimus Sporto klubų registratūroje arba skelbimų lentoje.

 

Išsamios ir aktualios redakcijos „Lemon Gym“ Sporto klubo Taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti internetinėje svetainėje www.lemongym.lt.

Taisyklės atsisiuntimui